INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KONSORCJUM INWESTYCJI GOSPODARCZYCH SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych sp. z o.o. (zwany dalej „K.I.G.”) z siedzibą przy ulicy Pukowca 15, 40-816 Katowice, posiadający numer NIP 6342416988 oraz numer REGON 276913436
 • Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez „K.I.G.” prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: K.I.G. Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych e-mail: biuro@kigauto.pl tel.: (32) 3552300 Powołano także Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: gsiwek@kigauto.pl
 • Pani / Pana dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane w celu:
  • realizacji obsługi serwisowej oraz dokumentowania tych zdarzeń – przetwarzanie jest niezbędne do celów kontaktu oraz nadzoru nad powierzonym mieniem, analizy,i dbałości o jakość wykonywanych usług ; okres przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi,
  • realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji – np. przechowywania zleceń napraw, faktur, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów wynikający z przepisów krajowych administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; okres przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi,
  • potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie zobowiązań „K.I.G.” oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko „K.I.G.” – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przetwarzania danych – okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów,
  • wypełnienia pozostałych obowiązków prawnych ciążących na „K.I.G.” na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; okres przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie obiektu serwisu oraz przynależnymi do niego parkingów– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przetwarzania danych – 10 dni; okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia incydentu i konieczności zabezpieczenia nagrania np. w celu przekazania uprawnionym podmiotom
 • Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane:
  • innym podmiotom współpracującym z „K.I.G.” w celu zapewnienia ciągłości technologicznej naprawy pojazdu, obsługi zlecenia
  • osobom upoważnionym przez klienta na rzecz których udzielana jest obsługa serwisowa
  • podmiotom świadczącym na rzecz „K.I.G.” usługi niezbędne do prawidłowej działalności serwisu takie jak: usługi prawne i doradcze, usługi biura rachunkowego, usługi informatyczne i techniczne,
  • organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – jej cofnięcie nie wpływa jednak na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody).
  • realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji obsługi serwisowej bądź realizacji umowy. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia obsługi serwisowej. Podanie danych dodatkowych nie wymienionych w przepisach prawa (np. numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne aczkolwiek może skutkować utrudnieniem kontaktu z Państwem (np. w celu przypomnienia o terminie wizyty).
 • Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
szybki kontakt

+(48) 32 250 60 00

serwis@kigauto.pl

Kigauto specjalistyczny serwis

Q Service Castrol

INFORMACJE

ul. Bocheńskiego 99,
40-847 Katowice

Kontakt z serwisem

  Copyright © 2021. All Rights Reserved.